این سایت برای درج اخبار و طرح دیدگاه‌های مربوط به پزشکان عمومی راه‌اندازی شده است. منتظر یاری شما هستیم.

نشانی پستی: رشت، میدان انتظام (رازی)، ابتدای بلوار شیون فومنی، خیابان نظام پزشکی، سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت، دبیرخانه‌ی انجمن‌های پزشکی، انجمن پزشکان عمومی رشت کد پستی: ۱۴۱۶۱-۴۱۴۵۹ صندوق پستی: ۳۸۳۳-۴۱۶۳۵


دکتر آنه محمد دوگونچی (رییس هیات مدیره)

Dr.M.Dogonchi@Gmail.com

۳۳۸۲۴۴۲۷


دکتر محمد دوزنده. نرگسی (دبیر هیات مدیره)

dr_nargesi20@yahoo.com

۳۳۳۳۴۴۸۷