اساس‌نامــه‌ی انجمـن علمی پزشکان عمومی ایــران

آیین‌نامه‌ی تشکیل جلسات

آیین‌نامه‌ی شورای هماهنگی انجمن­‌های پزشکان عمومی استان