229966_4gFUL55Pدکتر آنه‌محمد دوگونچی

 

سیاست هنرممانعت برای

مردم است,تادراموری که
مربوط به آنهاست,دخالت
نکنند.
پل والری

 

ادامه مطلب…